Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119 – dalej: RODO), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest spółka Radius Projekt Nowy Raków sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 200 bud. 2 lok. 300, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 436248, NIP: 521-363-81-89, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 15.000,00 zł wpłacony w całości, e-mail: biuro@radius-projekt.pl.
 2. Administrator zawarł umowę o współadministrowaniu danymi z następującymi spółkami z grupy Radius:   Radius Projekt SPV1 sp. z o.o. (KRS: 488273), Apartamenty Raków sp. z o.o. (KRS: 510030), Park Leśny Rembertów 2 sp. z o.o. sp. k. (KRS: 481497). Treść zasadniczych uzgodnień umowy współadministrowania znajduje się na stronie www: https://radius-projekt.pl/
 3. W sprawach związanych z Pana/i danymi proszę kontaktować się z sekretariatem Zarządu, e-mail: biuro@radius-projekt.pl
 4. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. realizacji zawartej z Panem/ią umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa polskiego i unijnego, w tym obowiązku archiwizacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. reklamy behawioralnej i innych dopuszczalnych przez prawo form badania preferencji lub zapotrzebowania na produkty lub usługi w ramach przedmiotu działalności, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  6. przekazywania danych w ramach grupy kapitałowej Radius, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  7. dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Jeśli wyraził/a Pan/i na to odrębną zgodę, Pana/i dane będą również przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podejmowania działań na Pana/i żądanie oraz realizacji zawartej z Panem/ią umowy aż do wygaśnięcia obowiązków prawnych i przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w każdym innym przypadku – przez okres trwania uzasadnionego interesu prawnego administratora.

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 1. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu administrator zaprzestanie przetwarzać Pana/i dane, chyba że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pana/i zdaniem przetwarzanie danych następuje w sposób niezgodny z prawem.

 1. Podanie przez Pana/ią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na Pana/i zapytanie ofertowe, przesłania zamówionej przez Pana/ią informacji handlowej i podejmowania innych działań na Pana/i żądanie przed zawarciem umowy, a także dla zawarcia i wykonania umowy.

 1. Pana/i dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi: księgowo-finansowe, informatyczne, doradczo-prawne, drukarskie, kurierskie, archiwizacyjne, niszczenia dokumentów i nośników danych, marketingowe i komunikacyjne, obsługi telefonicznej i elektronicznej, płatnicze, audytorsko-kontrolne, windykacyjne, a także podmiotom, wobec których na administratorze ciąży obowiązek udostępnienia tych danych, nabywcom wierzytelności, biurom informacji gospodarczej oraz podmiotom pośredniczącym w zawieraniu umów.

 1. Za Pana/i zgodą lub na Pana/i żądanie dane zostaną udostępnione innym zaakceptowanym lub wybranym przez Pana/ią odbiorcom, np. notariuszowi, doradcom kredytowym, pośrednikom finansowym etc. W takiej sytuacji przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia zgody na takie przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 1. Pana/i dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.

 1. Pana/i dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym”

Zapytaj o ofertę mieszkań


  „Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Radius Projekt Nowy Raków sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 436248), e-mail: biuro@parklesnyrembertow.pl, która zawarła umowę o współadministrowanie danymi z następującymi spółkami z grupy Radius: Radius Projekt SPV1 sp. z o.o. (KRS: 488273), Apartamenty Raków sp. z o.o. (KRS: 510030), Park Leśny Rembertów 2 sp. z o.o. sp. k. (KRS: 481497). Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj – proszę zapoznaj się z nimi przed przesłaniem zapytania”